Hometown
Miami, Fl

Education

University of Miami