Hometown
Miami, FL

Education

University of Miami